Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Usługodawca – Michał Undra, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą specjalista ds. Zdrowia Michał Undra, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności Śreniawitów 12/11, 03-188 Warszawa, NIP: 524280772, REGON: 365322672, adres e-mail: under2409@gmail.com
  2. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.undra.pl.
  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy;
  4. Klient/Uczestnik – wskazuje się na pełnoletni podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi.;
  5. Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
  6. E-BOOK – książka w wersji elektronicznej.
  7. Usługodawca – Specjalista ds. Zdrowia Michał Undra
  8. Webinar – rozumie się szkolenie prowadzone drogą elektroniczną za pośrednictwem komunikatora w czasie rzeczywistym. Rodzaj webinar i sposób, w jaki można z niego, skorzystać jest każdorazowo wskazywany Klientowi przed złożeniem zamówienia.
 1. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
 2. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT.

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne
  wymagania techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią Internet o prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługę Java Script oraz Cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,
  3. aktywne konto poczty e-mail.
 2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
  2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: under2409@gmail.com lub też pisemnie na adres: Śreniawitów 12/11, 03-188 Warszawa.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca oferuje następujące usługi:
  1. konsultacja wstępna,
  2. kontynuacja kontrolna,
  3. konsultacja mailowa,
  4. jadłospis indywidualny,
  5. pakiet premium

Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.

Jadłospis oraz zalecenia są przez Usługodawcę układane na podstawie ankiety wysyłanej na adres mailowy.

§ 4. Warunki nabywania usług

 1. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług Klient powinien wypełnić formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,

oraz dokonać zapłaty.

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto. Usługodawca nie jest płatnikiem VAT.
 2. Honorowane są płatności elektroniczne (Tpay) lub przelew na konto Usługodawcy: Numer konta: 62 1160 2202 0000 0003 0990 6831 Millenium Bank, Michał Undra. NIP: 5242807772, REGON: 365322672.
 1. Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.

§ 5. Uczestnictwo w szkoleniach i webinarach

1. Dokonanie rejestracji bez dokonania wpłaty nie umożliwia rezerwacji miejsca szkoleniowego.

2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa nie później niż 7 dni przed terminem szkolenia. Po tym czasie Usługodawca zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% ceny opłaty szkoleniowej – są to koszty związane z rezerwacją sali szkoleniowej, przerwy kawowej, wydrukowania certyfikatu. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu 72 godziny przed jego realizacji wpłata dokonana na poczet szkolenia nie podlega zwrotowi.

3. Brak obecności Uczestnika na szkoleniu nie pozwala Uczestnikowi na uzyskanie przez niego certyfikatu, ale istnieje możliwość udostępnienia materiałów szkoleniowych.

4. Rezygnując z udziału w szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Usługodawcy szkolenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: under2409@gmail.com. Za datę rezygnacji uznaje się dzień jej wpłynięcia do Usługodawcy.

5. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc na udział w szkoleniu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie.

6. Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo z jego wizerunkiem wykonanych podczas szkolenia, w celu stworzenia i publikacji relacji z wydarzenia na stronie internetowej oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook, oraz Instagram, należących do Usługodawcy szkolenia oraz Partnerów Usługodawcy.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych lub w przypadku niezebrania minimalnej liczby Uczestników (10 osób). W takim przypadku Organizator poinformuje o odwołaniu szkolenia minimum 5 dni przed terminem szkolenia oraz dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 5 dni roboczych od momentu wskazania przez Uczestnika właściwego rachunku bankowego.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w danym mieście. W takim przypadku każdy Uczestnik szkolenia zostanie o tym fakcie indywidualnie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i wiadomości tekstowej, nie później niż dzień przed terminem szkolenia.

9. Usługodawca oraz osoba prowadząca szkolenie nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania szkolenia.

10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia dokonane na terenie miejsca szkolenia.

11. Wykorzystane materiały na szkoleniu: prezentacja multimedialna, materiały szkoleniowe i inne dobra są utworem prawnie chronionym (art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zabrania się ich upubliczniania oraz kopiowania bez wcześniejszej zgody organizatora. Organizator przekazuje prezentację multimedialną w formie elektronicznej Uczestnikom szkolenia po szkoleniu.

12. Podczas szkolenia zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych umożliwiających rejestrację szkolenia, chyba że Organizator szkolenia w porozumieniu z osobą prowadzącą szkolenie postanowi inaczej, informując o tym w formie pisemnej w treści oferty szkolenia.

13. Webinar jest rodzajem szkolenia internetowego prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia komunikację pomiędzy prowadzącym spotkanie (Usługodawcą) a Uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. Webinaria umożliwiają kontakt pomimo znacznych odległości pomiędzy Uczestnikami.

14. Webinar to forma konferencji w wirtualnym pokoju, gdzie Usługodawca omawia wyznaczone zagadnienia oraz prezentację Power point, natomiast uczestnicy słuchają oraz mogą wchodzić w interakcję z Usługodawcą poprzez czat. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by odnieść się do wszystkich zadanych pytań. Uczestnicy za pośrednictwem czatu mogą także rozmawiać pomiędzy sobą.

15. Wszyscy użytkownicy udzielający się na czacie powinni się wzajemnie respektować. Nie dopuszczalne jest używanie obraźliwych, wulgarnych czy niekulturalnych słów. Uczestnicy nieprzestrzegający zasad będą natychmiast usuwani z pokoju.

15. Webinaria odbywają się on-line o uprzednio wyznaczonej godzinie, zgodnie z terminarzem.

16. Maksymalna ilość Uczestników określana jest przed webinarem.

17. Udział w webinarach nie jest potwierdzany dyplomem czy certyfikatem. Jest to element „dodatkowy”, dla osób chcących pogłębić wiedzę. Zakończone certyfikatem są wyłącznie szkolenia stacjonarne.

18. W przypadku rezygnacji z udziału w Webinarze proszę o pisemną informację na adres: under2409@gmail.com najpóźniej na 2 dni przed danym Webinarem. Jeżeli termin ten nie będzie zachowany, niestety ze względów organizacyjnych nie będziemy mieli możliwości zwrotu należności.

19. Nabór Uczestników na Webinary odbywa się w systemie ciągłym, kończąc się najpóźniej na 24 h przed rozpoczęciem danego Webinaru.

20. Najpóźniej w dniu Webinaru otrzymuje się e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z hasłem dostępu. Proszę zwrócić uwagę, że link zostanie przysłany z adresu no-reply@clickmeeting.com, a nie z adresu under2409@gmail.com. Prosimy o NIE potwierdzanie, że wszystko doszło. Jedynie gdy wiadomość z linkiem nie doszła lub pojawiły się problemy – prosimy o kontakt.

21. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest sprawdzenie odpowiednio wcześnie, że otrzymał link z zaproszeniem do pokoju oraz sprawdzenie, że link jest aktywny i można się zalogować za jego pomocą. Jeżeli na minimum 8 h przed danym Webinarem nie otrzymamy od Państwa wiadomości, że link nie doszedł lub coś nie działa tak jak, powinno – reklamacje w tym temacie zostaną rozpatrzone negatywnie.

22. Zakup uczestnictwa w Webinarium jest jednorazowy i obowiązuje jedynie w dniu jego organizacji i o określonej godzinie. Nie jest równoznaczny z otrzymaniem nagrania z danego Webinarium.

23. Istnieje dodatkowa odpłatna możliwość uzyskania dostępu do nagrania z każdego Webinaru po jego organizacji.

24. Wymagania sprzętowe

 • Aby móc wziąć udział w Webinarze niezbędne jest posiadanie komputera, smartphone’a czy iPad’a oraz odpowiedniego połączenia z Internetem.
 • Program, z którego korzystamy to https://streamyard.com, jest programem opartym o przeglądarkę internetową i nie wymaga instalacji.
 • Komputer lub inne urządzenie powinny być wyposażone w głośniki, w celu słyszenia głosu prowadzących.
 • W celu przetestowania sprawnej możliwości użytkowania programu zalecamy wcześniejsze sprawdzenie linka wysłanego w zaproszeniu do konkretnego Webinaru.

§ 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
  a) drogą mailową na adres under2409@gmail.com,
  b) drogą pocztową na adres: Michał Undra, Śreniawitów 12/11, 03-188 Warszawa.
 3. Klient w reklamacji powinien wskazać:
  a) swoje imię i nazwisko,
  b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer zamówienia),
  c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
  d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
 7. Reklamacje związane ze zbyt późnym zapisem na Webinar, wynikające z inicjatywy Klienta (krótszym niż 24 h przed organizacją poszczególnego webinaru) rozpatrywane będą negatywnie. Zapisów po ustalonym terminie Klient dokonuje na własną odpowiedzialność.
 8. Zwrotowi nie podlega dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy, lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Usługodawca poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 maja 2020 r.

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 1. Adresat
  Michał Undra
  ul. Śreniawitów 12/11
  03-188 Warszawa
  e-mail: under2409@gmail.com
 2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 3. – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 4. – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 5. – Adres konsumenta(-ów)
 6. – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 7. – Data
 8. (*) Niepotrzebne skreślić.